Walne Zebranie Członków Regionu IPA Limanowa – 23.03.2017 r.


Prezydium Regionu zaprasza na Walne Zebranie Członków Regionu IPA Limanowa, które odbędzie się w dniu 23 marca 2017 roku o godz. 15.45 w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.


Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, przywitanie przybyłych osób, stwierdzenie prawomocności zebrania.
 2. Przedstawienie porządku obrad /głosowanie/.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Wybór protokolanta zebrania.
 5. Sprawozdanie z działalności Prezydium Regionu IPA Limanowa za 2016 rok.
 6. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwał o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdań rocznych (w tym o zatwierdzeniu wykonania preliminarza budżetowego) Prezydium Regionu, Komisji Rewizyjnej i Sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz udzielenie absolutorium Prezydium Regionu za 2016 r.

 9. Sprawozdanie z działalności Prezydium Regionu IPA Limanowa za okres 2014 – 2016 r.

 10. Podjęcie uchwały o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania Prezydium Regionu IPA Limanowa za okres kadencji 2014-2016 oraz udzielenie absolutorium ustępującym członkom Prezydium Regionu IPA Limanowa.

 11. Wybór komisji skrutacyjnej /zgłaszanie kandydatur, głosowanie, ogłoszenie składu komisji skrutacyjnej/.
 12. Ustalenie liczby osób wchodzących w skład Prezydium Regionu i Komisji Rewizyjnej.

 13. Wybór Przewodniczącego Regionu /zgłaszanie kandydatur, głosowanie, ogłoszenie wyników/
 14. Wybór członków Prezydium Regionu IPA Limanowa /zgłaszanie kandydatur, głosowanie, ogłoszenie wyników/
 15. Wybór Komisji Rewizyjnej /zgłaszanie kandydatur, głosowanie, ogłoszenie wyników/
 16. Wybór delegatów (i delegatów rezerwowych) na Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej /zgłaszanie kandydatur, głosowanie, ogłoszenie wyników/
 17. Podjęcie uchwały dotyczącej wysokości i zasad podziału dodatkowej składki do dyspozycji Regionu.
 18. Sprawy organizacyjne /przyjęcia nowych członków, cele statutowe, propozycje pracy/
 19. Przyjęcie propozycji Prezydium do planu pracy Regionu oraz preliminarza budżetowego na 2017 r.
 20. Dyskusja, wolne wnioski, głosowanie zgłoszonych uchwał.
 21. Zakończenie zebrania.